prawnik płock

Pełnomocnictwo a upoważnienie

Pełnomocnictwo i upoważnienie, to tak naprawdę jedno i to samo. Nie ma tu różnicy poza nazewnictwem.

Pełnomocnictwo zawierane jest już w samym upoważnieniu osoby, która nabędzie prawo do podejmowania decyzji na rzecz osoby wypisującej upoważnienie. Oświadczenie woli składane jest przez pełnomocnika, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, która będzie reprezentowała pełnomocnika. W polskim prawie cywilnym istnieją wyjątki od dokonywania przez przedstawiciela czynności prawnych jest to m.in. zakres prawa rodzinnego oraz czynności, które mogą być wykonywane tylko i wyłącznie osobiście przez pełnomocnika. Kodeks cywilny określa, że umocowanie do wykonywania określonych czynności musi opierać się na oświadczeniu woli osoby, która będzie naszym reprezentantem.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Doktryna prawa cywilnego wyróżnia cztery rodzaje pełnomocnictwa. Dlatego też przed wypisaniem pełnomocnictwa trzeba określić jaki zakres czynności będzie miał nasz reprezentant. Do rodzajów pełnomocnictw zaliczamy:

  • Pełnomocnictwo ogólne
  • Pełnomocnictwo rodzajowe
  • Pełnomocnictwo szczegółowe
  • Prokura

Do pełnomocnictwa ogólnego możemy zaliczyć czynności o charakterze zachowawczym. Co to oznacza? Pełnomocnik dzięki takiemu upoważnieniu może opłacać rachunki oraz faktury w imieniu osoby wystawiającej upoważnienie, dokonywania zakupu produktów potrzebnych do produkcji. Jest upoważniony również do brania pożyczek oraz zobowiązań wekslowych, zawierania ugody itp.

Pełnomocnictwo rodzajowe musi zawierać ściśle określony rodzaj czynności prawnych, do których będzie upoważniona dana osoba. Upoważnienie w takiej sytuacji musi dokładnie określać jakie czynności może podejmować za nas osoba upoważniona.

Kolejny rodzaj pełnomocnictwa czyli szczegółowe różni się od pełnomocnictwa rodzajowego tylko tym, że osoba świadcząca za nas może dokonać tylko ściśle określonej czynności zawartej w upoważnieniu. Przykładem może być np. odebranie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Przykładowe upoważnienia udostępnia prawnik Płock na stronie internetowej swojej kancelarii.

Ostatni rodzaj czyli prokura może być wystawiona tylko i wyłącznie przez osoby, które wpisane są do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prokura upoważnia do dokonywania odpowiednich czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Prokurent może wystawiać również zwyczajne pełnomocnictwa. Ważnym elementem jest to, że prokury nie można przenieść na inną osobę.