Pełnomocnictwo a upoważnienie

Pełnomocnictwo i upoważnienie, to tak naprawdę jedno i to samo. Nie ma tu różnicy poza nazewnictwem.

Pełnomocnictwo zawierane jest już w samym upoważnieniu osoby, która nabędzie prawo do podejmowania decyzji na rzecz osoby wypisującej upoważnienie. Oświadczenie woli składane jest przez pełnomocnika, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, która będzie reprezentowała pełnomocnika. W polskim prawie cywilnym istnieją wyjątki od dokonywania przez przedstawiciela czynności prawnych jest to m.in. zakres prawa rodzinnego oraz czynności, które mogą być wykonywane tylko i wyłącznie osobiście przez pełnomocnika. Kodeks cywilny określa, że umocowanie do wykonywania określonych czynności musi opierać się na oświadczeniu woli osoby, która będzie naszym reprezentantem.

Czytaj dalej Pełnomocnictwo a upoważnienie

Kiedy możemy korzystać z czyjegoś utworu?

Prawa autorskie jasno określają, że danym utworem może zarządzać tylko osoba do tego uprawniona. Najczęściej jest to twórca lub osoba, która posiada odpowiednie prawa majątkowe.

Jednak istnieje wyjątek od reguły, który uprawnia osoby nieuprawnione do wykorzystania określonego utworu, ale tylko  w oznaczonym stopniu.

Kiedy można korzystać z rozpowszechnionego utworu?

Jeżeli taki utwór posiada prawo rozpowszechniania, to każdy bez posiadania praw może taki utwór wykorzystać dla własnych prywatnych potrzeb. Jednak nie możemy na nim zarabiać.

Czytaj dalej Kiedy możemy korzystać z czyjegoś utworu?

Prawo budowlane – budynek a obiekt budowlany

Prawo budowlane dokładnie określa czym jest budynek, a czym obiekt budowlany. Według prawa są to dwie różne rzeczy. Ta informacja będzie pomocna szczególnie osobom rozpoczynającym budowę.

Zacznijmy może od tego czym w ogóle jest obiekt budowlany. Obiekt budowlany jest to inaczej obiekt małej architektury posiadający instalację oraz urządzenia techniczne. Prawo budowlane określa jak powinien budynek być zaprojektowany oraz zbudowany obiekt oraz jak go użytkować. Jeżeli rozpoczynamy budowę i nie potrafimy sobie poradzić z papirologią, warto udać się do jakiejś kancelarii prawniczej np. w Płocku a z pewnością prawnik Płock udzieli chętnie nam pomocy. Możemy być wtedy spokojni o kwestie prawne, które są bardzo ważne podczas jakiejkolwiek budowy. Kwestie obiektu budowlanego mamy załatwioną. Przejdziemy teraz do kwestii budynku.

Czym jest budynek?

Budynkiem nazywamy każdy obiekt, który jest na stałe powiązany z gruntem oraz ma wyznaczoną przestrzeń, posiada fundamenty oraz dach. Nowelizacja ustawy z 2003 roku opisuje również budynek mieszkalny jednorodzinny. Budynek ten według ustawy, to budynek, który może być w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, który służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludzi. Całkowita przestrzeń lokalu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie może przekraczać 30%. Budynek ten może mieć nie więcej niż dwa lokale mieszkalne. Kolejnym pojęciem jaki opiszemy jest budowla.

prawnik płock
prawnik Płock

Czym jest budowla?

Budowlą nazywamy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Do budowli możemy zaliczyć takie rzeczy jak:

 • Lotniska
 • Drogi
 • Mosty
 • Zbiorniki
 • Instalacje przemysłowe
 • Podziemne przejścia dla pieszych
 • Cmentarze
 • Pomniki

Czasami do określenia co jest budowla a co nie potrzeba opinii biegłego. Prawo podatkowe mówi, że budowla nie jest budynkiem budowlanym lub obiektem małej architektury.

Obiekt małej architektury

Obiektem małej architektury może być obiekt  kultu religijnego czyli np. figurki przydrożne usytuowane głównie na wsiach, kapliczki itp. małą architekturą nazywamy również posągi, fontanny, obiekty które służą do codziennej rekreacji np. piaskownice, huśtawki, śmietniki.

W prawie budowlanym istnieje również takie pojęcie jak tymczasowy obiekt budowlany.

Czym jest obiekt budowlany?

 Obiekt budowlany nazywamy każdy obiekt, który nie jest powiązany na stałe z powierzchnią gruntową czyli: kioski, wszelkiego rodzaju kontenery np. sprzedażowe, wystawowe itp. Obiekt ten można w każdej chwili przenieść lub poddać rozbiórce.

Jak widzimy, jeżeli przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy musimy znać podstawowe pojęcia związane z budynkami. Musimy także pamiętać o przygotowaniu odpowiednich materiałów prawnych, które pomoże nam napisać każdy prawnik zajmujący się prawem budowlanym.

Jak skutecznie walczyć z mobbingiem?

Jeżeli w pracy czujesz, ze panuje niezbyt przyjemna atmosfera, masz wrażenie wywierania na Ciebie dużej presji, czujesz się zaszczuty? To najczęstsze objawy początku mobbingu w miejscu pracy.

Zacznijmy od tego czym jest mobbing? Powołując się na kodeks pracy a dokładnie na artykuł 94 § 2 mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na systematycznym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, które wywołują zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, poniżają lub ośmieszają, izolują lub wykluczają go z zespołu współpracowników.  Prawnik Płock przypomina, że mobbing może być stosowany zarówno przez pracodawcę czyli osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną i osoby nią zarządzającą, ale również mobbing może być stosowany przez innych pracowników. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania takim sytuacjom.

Co musi być spełnione, aby można było mówić o mobbingu?

Zanim kogoś posądzimy o mobbing musimy być pewni, że w ogóle on występuje. Sytuacje, które mogą oznaczać mobbing to m.in.:

 • Nękanie lub zastraszanie pracowników
 • Ośmieszanie oraz poniżanie pracownika, które ma na celu wyeliminowanie go z zespołu
 • Oddziaływania te są długotrwałe oraz powtarzają się systematycznie
 • Działania oraz wszelkie zachowania są skierowane do pracownika lub przeciwko niemu

Ważnym aspektem jest to, że wszystkie elementy, które zostały wymienione wyżej muszą być spełnione wszystkie. Jeżeli któryś z elementów mobbingu nie występuje, to pracownik nie może zgłosić sprawy do sądu.

W jaki sposób można rozpoznać mobbing?

 • Przekazywanie zlecanej pracy inne osobie, zlecanie bezsensownych prac często naruszającej godność osobistą
 • Groźby ustne wysyłane pod adresem pracownika, obraźliwe gesty, spojrzenia, komentarze
 • Ignorowanie pracownika
 • Zmuszanie do wykonywania pracy szkodliwej dla zdrowia, działania o podłożu seksualnym

Każde działania czy zachowania podchodzące pod mobbing należy rozpatrywać racjonalnie oraz niezależnie. Prawnik Płock Podkreśla, że samo „wydaje mi się” pracownika niestety nie wystarczy w sądzie pracy. Pracownik musi mieć jasne dowody co do mobbingu.

mobbing

Dowody w sprawie mobbingu

Skuteczna walka ze znęcającym się pracodawca czy pracownikiem jest możliwa tylko i wyłącznie jeżeli posiadamy dowody takie jak: dokumenty, nagrania rozmów, korespondencja mailowa i nie tylko, zeznania świadków. Warto podkreślić  to, że każdy z pracowników, który składa zeznania nie może być karany na drodze sądu pracy.

Trzynastka czyli dodatkowa pensja

Jak co roku zbliża się powoli termin wypłacania trzynastych pensji pracownikom. Trzynasta pensja to 8,5% pensji rocznej pracownika wypłacana w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego.

Aby tzw. trzynastka była nam wypłacona w całości musimy przepracować rok u jednego pracodawcy. Jeżeli pracowaliśmy 6 miesięcy u jednego pracodawcy i 6 u drugiego to trzynastą pensję dostaniemy tylko za okres 6 miesięcy. Okres 6-ciu miesięcy jest okresem minimalnym, który uprawnia nas do otrzymania trzynastego wynagrodzenia. Warto zaznaczyć, że pensja ta wypłacana jest głównie pracownikom strefy budżetowej. W prywatnych przedsiębiorstwach raczej nie warto liczyć na jakąkolwiek dodatkową pensję, chyba że mamy taki zapis w umowie. O podstawach wypłacanego dodatkowego świadczenia mówi ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku  (tj. z dnia 18 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1144).

Warunki otrzymania trzynastego wynagrodzenia

adwokat płock
adwokat płock

Aby otrzymać trzynastkę musimy faktycznie przepracować dany okres czasu. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy rzeczywiście być obecni w pracy i efektywnie wykonywać swoją pracę. Czyli nie wystarczy pozostać w stosunku do pracy. Uchwała Sadu Najwyższego, która o tym mówi jest z: 25 lipca 2003 r., sygn. akt III PZP 7/03, OSNP nr 2/2004, poz. 26; 13 grudnia 2005 r., sygn. akt II PZP 9/05, OSNP nr 7-8/2006, poz. 109; 7 lipca 2011 r., sygn. akt III PZP 3/11, OSNP nr 1-2/2012, poz. 3.

Adwokat Płock informuje, że 7 lipca 2011 r. III PZP 3/11 Sąd Najwyższy oświadczył, że osoba będąca na pół rocznym zwolnieniu lekarskim, a tym samym niezdolna do wykonywania pracy, a ale będąc zatrudnionym nie podlega on wypłaceniu pełnej sumy trzynastej pensji. Tak więc jeżeli jesteśmy na zwolnieniu lekarskim 6 miesięcy to wynagrodzenie zgodnie z ustawą otrzymamy tylko za rzeczywiste przepracowanie 6 miesięcy.

Jak zweryfikować uprawnienia pracownika do dodatkowego wynagrodzenia?

art. 114 kodeksu cywilnego określa, że miesiąc pracy to jest 30 dni. Zatem minimalny okres pracy umożliwiający nam otrzymanie trzynastki to 180 dni czyli 6 miesięcy x 30 dni. Aby dokładnie określić ile rzeczywiście dany pracownik przepracował dni musimy od dni, które pracownik faktycznie był obecny w pracy i efektywnie pracował odjąć dni, w których pracownik pozostawał nie zdolny do pracy, następnie wyniki należy zsumować. Dodatkowa pensja jest traktowana jak normalne wynagrodzenie za pracę. Czyli podlega ochronie jak normalne bieżące wynagrodzenie za pracę.

Czym są alimenty?

Alimenty są to świadczenia w postaci pieniężnej na dziecko ustanowione przez sąd. Sąd ustala również jaka będzie kwota przekazywana na dziecko. Do płacenia może dojść z trze przyczyn: małżeństwa, pokrewieństwa oraz powinowactwa.

Alimenty maja na celu zaspokojenie potrzeb dziecka, ale tylko tych usprawiedliwionych. Główną zasadą alimentów jest zadbanie o wychowanie oraz wykształcenie swojego dziecka. Obowiązek jaki nakładany jest na rodzica lub rodziców w postaci płacenia alimentów trwa do 18 roku życia czyli do momentu aż dziecko nie osiągnie pełnoletności. Jednak w momencie gdy dziecko dalej się uczy, alimenty automatycznie przedłużają się do momentu ukończenia przez dzeicko nauki. Czyli mogą trwać nawet do 26 roku życia. Więcej na temat alimentów można przeczytać na stronie www.kancelariawindykacyjnaplock.pl w artykule, który znajduje się pod tym linkiem. Tam adwokat płock dokładnie wyjaśnia to zagadnienie.

Czy separacja ma związek z alimentami?

adwokat płock
adwokat płock

Otóż tak, ponieważ separacja traktowana jest podobnie do rozwodu. Wniesie do sądu wniosku o separację małżeństwa jest dla sądu jednoznaczne z tym, że małżeństwo zostaje zniesione, a małżonkowie rozstają się. Każdy zaczyna ponownie żyć własnym życiem i nie ma już żadnego powiązania z byłym małżonkiem. Jednak nie dotyczy to pociech byłej pary. Ich obowiązkiem mimo, ze nie są już razem jest zapewnienia dzieciom wychowania oraz wykształcenia. Tak więc pytanie jaka jest różnic między separacją a rozwodem? Będące w separacji osoby w świetle prawa nadal są małżeństwem, więc żadne z małżonków nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Pary decydujące się na separacje, chcą dać sobie trochę czasu na refleksję oraz przemyślenia i albo do siebie wrócą albo złożą wniosek do sądu o rozwód. Jednak mimo, to separacja przez sąd jest tak samo traktowana jak rozwód, więc prawo do alimentów jest takie samo jak przy rozwodzie.

Alimenty w trakcie trwania związku

Alimenty, to obowiązek, który pojawia się w momencie rozwodu lub separacji. Coraz popularniejsza metodą stosowaną przez jedną ze stron małżonków jest już podczas sprawy rozwodowej wystąpienie do sądu o ustalenie alimentów. Obowiązek płacenia alimentów może zostać nałożony zarówno na jednego z małżonków wraz z dziećmi. Jeżeli małżonek nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków zapewniających podstawowe potrzeby rodziny. Kwota jaka co miesiąc będzie przekazywana przez małżonka w dużej mierze zależy od sytuacji majątkowej oraz zarobków osoby obciążonej alimentami. Dodatkowo kwota ustalona będzie na podstawie podstawowych potrzeb niezbędnych do tego aby małżeństwo oraz rodzina prawidłowo funkcjonowała.

Co raz mniej prawników płci żeńskiej

Według Diagnozy Społecznej w branży prawniczej jest coraz mniej kobiet. Co prawda spadek nie jest jakiś drastyczny jednak różnica jest zauważalna. W ubiegłym roku tendencja wynosiła 68%, w tym roku jest to już 66%.

Fakt ten jednak jest zastanawiający ponieważ według badań na uczelniach wyższych cały czas przewagę mają Panie. Zarobki w branży prawniczej coraz bardziej spadają więc w środowisku powinno być jeszcze więcej kobiet. Jednak, to że dzieje się tak a nie inaczej może być spowodowane coraz większym stresem, konkurencją itp. Prawnicy informują, że w notariacie nie ma tendencji spadkowej wśród kobiet.

Co może być główną przyczyną spadków?

Branża na przestrzeni lat się bardzo mocno zmieniła. Teraz aby się utrzymać na rynku oraz zarobić jakieś sensowne pieniądze trzeba pracować 24 godziny na dobę. Nie ma czasu na rodzinę, na przyjaciół, na swoje własne przyjemności. Może dlatego też kobiety rezygnują z tego zawodu, bo jednak są bardziej rodzinne od mężczyzn. Oczywiście nie wrzucajmy tutaj wszystkich do jednego worka. Aktualnie praca prawnika wygląda tak, że wstaje on rano i od razu biegnie na salę sądową czasem nawet nie jedząc śniadania. Zaraz po rozprawach udaje się on do kancelarii, natomiast po kancelarii wraca do domu i przesiaduje całymi wieczorami nad aktami spraw. W takich sytuacjach związki prawników często się rozpadają. Podobnie jednak jest też w innych zawodach ludzie bardzo często muszą pracować po godzinach. Duża rzesza pracuje na dwa lub więcej etatów wykonując zupełnie inne zawody.

prawnik płock
prawnik płock

Nie wszystkie Panie zgadzają się z liczbami

Pewien prawnik Płock wraz ze swoimi koleżankami prowadzi kancelarię w jendym z biurowców w Płocku. Jest ona oburzona takim postawieniem sprawy odnośnie tendencji spadkowej kobiet w świecie prawników. Opowiada ona, że już na pierwszym roku studiów zaczęła pracować. Początki były ciężkie bo nie miała ona znanych rodziców prawników ani wujków. Mimo to, udało jej się trafić do kancelarii, której właścicielem był niewidomy człowiek. Została więc jego oczyma. Czytała mnóstwo aktów, pisała różnego rodzaju pisma, prowadziła rozmowy z klientami. Dzięki takiemu doświadczeniu zakochała się po uszy w swoim zawodzie i nie wyobraża sobie pracy w innej branży.

Młodzi prawnicy nie idą w jakość, ale w ilość.

Podczas rozmowy z jednym  z prawników z Płocka mogliśmy się dowiedzieć jak aktualnie na rynku pracy wygląda sytuacja młodych prawników, którzy świeżo ukończyli studia.

Prawnik, z którym rozmawialiśmy zasiada m.in. w komisji egzaminacyjnej podczas zdawania aplikacji. Zapytany jak wyglądał kiedyś egzamin aplikancki odpowiada, że był to jeden wielki koszmar. Padały tam pytania z paragrafów, z przeróżnych dziedzin prawa itp. Na egzaminie ustnym w komisje siedziało 7 adwokatów i bombardowany był pytaniami od każdego po kolei. Z Sali egzaminacyjnej wychodził cały zdruzgotany i załamany ponieważ wiedział, że na pewno nie udało mu się zdać. Mimo, ze komisja zapewniała, że wypadł on bardzo dobrze.

Jak prawnik Płock ocenia dzisiejszych studentów?

W dzisiejszych czasach aby zostać prawnikiem wystarczy wykuć parę definicji na blachę i wypełnić poprawnie test egzaminacyjny. Studenci w ogóle nie są sprawdzani pod kątem miękkich umiejętności. Czyli powinny być sprawdzane umiejętności jak dany student potrafi zachować się w bardzo trudnej sytuacji, jaki jest jego tok myślenia czy potrafi bardzo dobrze argumentować itp. Takie umiejętności to podstawa na Sali sądowej. Bez dwóch zdań wiedza, to podstawa jednak bardzo mocno liczy się umiejętne wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Co z tego, że świetnie wypadniemy w każdym jednym teście egzaminacyjnym, czy napiszemy wzorowe CV. Jak na Sali sądowej zostaniemy zmiażdżeni przez prawnika, który właśnie będzie posiadał miękkie umiejętności. Adwokat musi umieć zaczarować, improwizować. Dlatego też jego zdaniem głównym egzaminem powinien być egzamin ustny, który zweryfikował bardzo dużą część studentów.

prawnik płock
prawnik płock

Czy trzeba mieć znajomości aby się wybić?

Z pewnością znajomości w świecie prawniczym bardzo ułatwiają życie, szczególnie na samym początku. Jednak da się wybić i bez znajomości. Kwestia umiejętności no i trochę szczęścia jak w każdym zawodzie. Prędzej czy później znajomości się pojawią nawet jak nie będzie ich na początku. Uczestniczenie w coraz więcej rozprawach i udzielanie się aktywnie w świecie prawa sprawią, że kontakty będą same się pojawiać. Jeżeli jednak nie ma się na początku dobrych tzw. pleców droga będzie trochę utrudniona. Jeżeli jednak uda nam się trafić do dobrej kancelarii na początku i zaczniemy pojawiać się na rozprawach, to prędzej czy później wyrobienie sobie opinii musi nastąpić. Trochę cierpliwości.